dr. sc. Zdenka Weber

Zdenka Weber (Varaždin, 17. lipnja 1950.) je hrvatska muzikologinja, glazbena publicistica, diplomatkinja, predavačica i pedagoginja.

Maturirala je na Gimnaziji i Srednjoj muzičkoj školi u Varaždinu (glavni predmet klavir) 1969. godine, te diplomirala Njemački jezik (1972.), Engleski jezik i književnost (1974.) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Muzikologiju (1975.) na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

Studirala je na poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Beču kao stipendistica Austrijske vlade (1975./1976.), a potom je bila stipendistica Francuske vlade na Sveučilištu Paris-Sorbonnne gdje je magistrirala i doktorirala na temu „Recepcija glazbe Claudea Debussya u Hrvatskoj“ (La réception de la musique de Claude Debussy en Croatie) 1985. godine. U Saveznoj Republici Njemačkoj bila je stipendistica Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) za postdoktorski studij na berlinskom Slobodnom sveučilištu (Frei Universität Berlin, 1984.) i na  Tehničkom sveučilištu (Technische Universität Berlin, 1985.)

U Muzikološkom zavodu Muzičke akademije Sveulčilišta u Zagrebu radila je od 1974. do 1992. godine, zatim je radila u Njemačkoj operi Berlin (Deutsche Oper Berlin, 1992.-1997.), a od 1997. do 2016. godine radila je u Minsitarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske s mandatima u hrvatskim veleposlanstvima u Berlinu i Beču zadužena za kulturu, znanost i obrazovanje, u Beču još i za suradnju s Gradišćanskihm Hrvatima.. Sa zvanjem opunomoćene ministrice umirovljena je 1. srpnja 2016. godine.

Predavala je „Povijest glazbe“ na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji (1980.-1985.), osječkom Pedagoškom fakultetu (1985.-1991.) i na  Visokoj glazbenoj školi Hanns Eisler u Berlinu (1992.), a bila je gost-profesor na sveučilištima u  Łódzu (Poljska, 1992.) i Pamploni (Španjolska, 1985. i 1986.). Radila je također u Institutu za muzikološka istraživanja Preussischer Kulturbesitz u Berlinu.

Autorica je niza znanstvenih, stručnih i publicističkih članaka (više od 3500) u Hrvatskoj i inozemstvu, uređivala je muzikološke zbornike te sudjelovala na znanstvenim skupovima u svijetu. Za svoj je rad dobila brojne nagrade, tako hrvatska odlikovanja. Hrvatski pleter i odlikovanje Danice hrvatske s likom Marka Marulića, francusko odlikovanje Chevalier des Arts et des Lettres, nagradu Grada Varaždina i Varaždinske županije, nagradu „Josip Andreis“ Hrvatskog društva skladatelja i dr. Objavljivala je u Telegramu, Vjesnku, OKU, Večernjem listu, Slobodnoj Dalmaciji, Novom listu, a aktualno piše za Hrvatsko slovo, Vijenac, KOLO, Cantus, klasika.hr, Hrvatsku reviju i HRT 3. program.

Članica je Hrvatskog društva skladatelja, Hrvatskog muzikološkog društva, Hrvatskog društva novinara i Hrvatsko-izraelskog društva, te predsjednica Udruge poklonika Milke Ttrnine.

Predsjednica je festivalskog žirija Varaždinskih baroknih večeri od 2006. godine.